قهرمانی مردان زیر 21 سال جهان | سال 2017 | جمهوری چک

بین المللیمردانزیر 21 سالجمهوری چک2017

برنامه قهرمانی زیر 21 سال جهان

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
01 لهستان - مراکش1396/04/0215:00برنو-
02 آرژانتین - اوکراین1396/04/0215:00چسکه بوجویتسه-
03 روسیه - کوبا1396/04/0217:30برنو-
04 چین - ژاپن1396/04/0217:30چسکه بوجویتسه-
05 جمهوری چک - کانادا1396/04/0220:00برنو-
06 ایتالیا - ایران1396/04/0220:00چسکه بوجویتسه-
07 ترکیه - آمریکا1396/04/0222:30برنو-
08 برزیل - مصر1396/04/0222:30چسکه بوجویتسه-
09 کانادا - مراکش1396/04/0315:00برنو-
10 ایران - اوکراین1396/04/0315:00چسکه بوجویتسه-
11 آمریکا - کوبا1396/04/0317:30برنو-
12 مصر - ژاپن1396/04/0317:30چسکه بوجویتسه-
13 لهستان - جمهوری چک1396/04/0320:00برنو-
14 آرژانتین - ایتالیا1396/04/0320:00چسکه بوجویتسه-
15 روسیه - ترکیه1396/04/0322:30برنو-
16 چین - برزیل1396/04/0322:30چسکه بوجویتسه-
17 لهستان - کانادا1396/04/0415:00برنو-
18 ایتالیا - اوکراین1396/04/0415:00چسکه بوجویتسه-
19 ترکیه - کوبا1396/04/0417:30برنو-
20 برزیل - ژاپن1396/04/0417:30چسکه بوجویتسه-
21 جمهوری چک - مراکش1396/04/0420:00برنو-
22 آرژانتین - ایران1396/04/0420:00چسکه بوجویتسه-
23 روسیه - آمریکا1396/04/0422:30برنو-
24 چین - مصر1396/04/0422:30چسکه بوجویتسه-
25 لهستان - چین1396/06/0615:00برنو-
26 جمهوری چک - مصر1396/06/0620:00چسکه بوجویتسه-
27 روسیه - آرژانتین1396/06/0617:30برنو-
28 ترکیه - اوکراین1396/06/0617:30چسکه بوجویتسه-
29 کوبا - ایران1396/06/0620:00برنو-
30 آمریکا - ایتالیا1396/06/0615:00چسکه بوجویتسه-
31 کانادا - برزیل1396/06/0622:30برنو-
32 مراکش - ژاپن1396/06/0622:30چسکه بوجویتسه-
33 ایران - چین1396/06/0715:00برنو-
34 ایتالیا - مصر1396/06/0715:00چسکه بوجویتسه-
35 برزیل - آرژانتین1396/06/0717:30برنو-
36 ژاپن - اوکراین1396/06/0717:30چسکه بوجویتسه-
37 لهستان - کوبا1396/06/0720:00برنو-
38 جمهوری چک - آمریکا1396/06/0720:00چسکه بوجویتسه-
39 روسیه - کانادا1396/06/0722:30برنو-
40 ترکیه - مراکش1396/06/0722:30چسکه بوجویتسه-
41 کوبا - چین1396/04/0815:00برنو-
42 آمریکا - مصر1396/04/0815:00چسکه بوجویتسه-
43 کانادا - آرژانتین1396/04/0817:30برنو-
44 مراکش - اوکراین1396/04/0817:30چسکه بوجویتسه-
45 لهستان - ایران1396/04/0820:00برنو-
46 جمهوری چک - ایتالیا1396/04/0820:00چسکه بوجویتسه-
47 روسیه - برزیل1396/04/0822:30برنو-
48 ترکیه - ژاپن1396/04/0822:30چسکه بوجویتسه-
49 ایران - آرژانتین1396/04/1015:00برنو-
50 آمریکا - مراکش1396/04/1015:00چسکه بوجویتسه-
51 کانادا - چین1396/04/1017:30برنو-
52 ژاپن - جمهوری چک1396/04/1017:30چسکه بوجویتسه-
53 روسیه - کانادا1396/04/1020:00برنو-
54 ترکیه - مصر1396/04/1020:00چسکه بوجویتسه-
55 لهستان - برزیل1396/04/1022:30برنو-
56 ایتالیا - اوکراین1396/04/1022:30چسکه بوجویتسه-
57 مراکش - جمهوری چک1396/04/1115:00چسکه بوجویتسه-
58 آرژانتین - کانادا1396/04/1115:00برنو-
58 ایران - چین1396/04/1117:30برنو-
59 آمریکا - ژاپن1396/04/1117:30چسکه بوجویتسه-
61 مصر - اوکراین1396/04/1120:00چسکه بوجویتسه-
62 روسیه - برزیل1396/04/1120:00چسکه بوجویتسه-
63 ترکیه - ایتالیا1396/04/1122:30چسکه بوجویتسه-
64 کوبا - لهستان1396/04/1122:30برنو-

نتایج قهرمانی زیر 21 سال جهان

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
011396/04/02لهستان - مراکش3 - 075 - 39
021396/04/02آرژانتین - اوکراین3 - 075 - 57
031396/04/02روسیه - کوبا3 - 082 - 61
041396/04/02چین - ژاپن3 - 197 - 85
051396/04/02جمهوری چک - کانادا2 - 3102 - 101
061396/04/02ایتالیا - ایران0 - 362 - 75
071396/04/02ترکیه - آمریکا3 - 080 - 61
081396/04/02برزیل - مصر3 - 075 - 56
091396/04/03کانادا - مراکش3 - 075 - 62
111396/04/03آمریکا - کوبا0 - 362 - 75
121396/04/03مصر - ژاپن1 - 391 - 95
131396/04/03لهستان - جمهوری چک3 - 079 - 63
141396/04/03آرژانتین - ایتالیا3 - 196 - 95
151396/04/03روسیه - ترکیه3 - 075 - 57
161396/04/03چین - برزیل0 - 353 - 75
171396/04/04لهستان - کانادا3 - 081 - 72
181396/04/04ایتالیا - اوکراین3 - 2103 - 93
191396/04/04ترکیه - کوبا2 - 398 - 110
201396/04/04برزیل - ژاپن3 - 075 - 64
211396/04/04جمهوری چک - مراکش3 - 075 - 55
221396/04/04آرژانتین - ایران3 - 2114 - 106
231396/04/04روسیه - آمریکا3 - 075 - 63
241396/04/04چین - مصر3 - 197 - 71
251396/06/06لهستان - چین3 - 2106 - 89
261396/06/06جمهوری چک - مصر0 - 364 - 75
271396/06/06روسیه - آرژانتین3 - 1102 - 86
281396/06/06ترکیه - اوکراین3 - 194 - 82
291396/06/06کوبا - ایران3 - 297 - 103
301396/06/06آمریکا - ایتالیا0 - 367 - 75
311396/06/06کانادا - برزیل1 - 379 - 94
321396/06/06مراکش - ژاپن1 - 385 - 97
331396/06/07ایران - چین3 - 2109 - 101
341396/06/07ایتالیا - مصر3 - 076 - 61
351396/06/07برزیل - آرژانتین3 - 075 - 66
361396/06/07ژاپن - اوکراین1 - 384 - 99
371396/06/07لهستان - کوبا3 - 075 - 59
381396/06/07جمهوری چک - آمریکا2 - 399 - 110
391396/06/07روسیه - کانادا3 - 1103 - 87
401396/06/07ترکیه - مراکش3 - 075 - 62
411396/04/08کوبا - چین3 - 1101 - 95
421396/04/08آمریکا - مصر1 - 384 - 98
431396/04/08کانادا - آرژانتین3 - 2109 - 105
441396/04/08مراکش - اوکراین0 - 366 - 75
451396/04/08لهستان - ایران3 - 2112 - 106
461396/04/08جمهوری چک - ایتالیا2 - 398 - 114
471396/04/08روسیه - برزیل3 - 2112 - 113
481396/04/08ترکیه - ژاپن1 - 388 - 98
491396/04/10ایران - آرژانتین3 - 298 - 105
501396/04/10آمریکا - مراکش3 - 075 - 62
511396/04/10کانادا - چین2 - 2102 - 100
521396/04/10ژاپن - جمهوری چک3 - 2107 - 99
531396/04/10روسیه - کانادا1 - 381 - 91
541396/04/10ترکیه - مصر3 - 1104 - 101
551396/04/10لهستان - برزیل3 - 2109 - 102
561396/04/10ایتالیا - اوکراین3 - 075 - 50
571396/04/11مراکش - جمهوری چک1 - 387 - 94
581396/04/11آرژانتین - کانادا3 - 2112 - 109
581396/04/11ایران - چین3 - 2112 - 109
591396/04/11آمریکا - ژاپن1 - 383 - 98
611396/04/11مصر - اوکراین2 - 3107 - 109
621396/04/11روسیه - برزیل3 - 075 - 51
631396/04/11ترکیه - ایتالیا0 - 362 - 75
641396/04/11کوبا - لهستان0 - 349 - 75

رده بندی قهرمانی زیر 21 سال جهان

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1لهستان
808
21
2464.00
2روسیه
718
20
2273.14
3ایتالیا
628
16
19101.90
4برزیل
538
17
19101.90
5ژاپن
538
14
17151.13
6کانادا
549
11
18190.94
7ترکیه
448
13
15141.07
8ایران
437
12
18151.20
9آرژانتین
448
12
17171.00
10کوبا
437
10
12140.85
11اوکراین
347
9
12150.80
12جمهوری چک
268
10
14190.73
13چین
268
9
15190.78
14مصر
268
7
11190.57
15آمریکا
268
5
8200.40
16مراکش
088
0
2240.08

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط

رده بندی نهایی