قهرمانی جوانان پسر آسیا 2018 – بحرین

بین المللیمردانجوانانبحرین2018

برنامه گروه A

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
- ایران - چین1397/04/30-منامهسالن شماره یک
- ایران - کره جنوبی1397/05/01-منامهسالن شماره یک
- کره جنوبی - چین1397/04/31-منامهسالن شماره یک

نتایج گروه A

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
-1397/04/30ایران - چین3 - 075 - 57
-1397/05/01ایران - کره جنوبی3 - 075 - 62
-1397/04/31کره جنوبی - چین3 - 2107 - 108

رده بندی گروه A

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1ایران
202
6
60MAX
2کره جنوبی
112
2
350.60
3چین
022
1
260.33

برنامه گروه B

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
- تایلند - ژاپن1397/04/30-منامهسالن شماره یک
- ترکمنستان - تایلند1397/04/31-منامهسالن شماره یک
- ژاپن - ترکمنستان1397/05/01-منامهسالن شماره یک

نتایج گروه B

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
-1397/04/30تایلند - ژاپن0 - 361 - 77
-1397/04/31ترکمنستان - تایلند2 - 3104 - 113
-1397/05/01ژاپن - ترکمنستان3 - 075 - 35

رده بندی گروه B

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1ژاپن
202
6
60MAX
2تایلند
112
2
350.60
3ترکمنستان
022
1
260.33

برنامه گروه C

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
- استرالیا - سریلانکا1397/04/31-منامهسالن شماره دو
- سریلانکا - قزاقستان1397/04/30-منامهسالن شماره دو
- قزاقستان - استرالیا1397/05/01-منامهسالن شماره دو

نتایج گروه C

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
-1397/04/31استرالیا - سریلانکا1 - 384 - 99
-1397/04/30سریلانکا - قزاقستان3 - 1100 - 76
-1397/05/01قزاقستان - استرالیا0 - 350 - 75

رده بندی گروه C

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1سریلانکا
202
6
623.00
2استرالیا
112
3
431.33
3قزاقستان
022
0
160.16

برنامه گروه D

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
- بحرین - عراق1397/04/30-منامهسالن شماره یک
- عراق - قطر1397/05/01-منامهسالن شماره یک
- قطر - بحرین1397/04/31-منامهسالن شماره یک

نتایج گروه D

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
-1397/04/30بحرین - عراق3 - 078 - 64
-1397/05/01عراق - قطر3 - 197 - 78
-1397/04/31قطر - بحرین0 - 341 - 75

رده بندی گروه D

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1بحرین
202
6
60MAX
2عراق
112
3
340.75
3قطر
022
0
160.16

برنامه گروه E

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
- عربستان - پاکستان1397/05/01-منامهسالن شماره دو
- پاکستان - چین تایپه1397/04/31-منامهسالن شماره یک
- چین تایپه - عربستان1397/04/30-منامهسالن شماره یک

نتایج گروه E

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
-1397/05/01عربستان - پاکستان3 - 075 - 62
-1397/04/31پاکستان - چین تایپه1 - 375 - 89
-1397/04/30چین تایپه - عربستان3 - 075 - 56

رده بندی گروه E

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1چین تایپه
202
6
616.00
2عربستان
112
3
331.00
3پاکستان
022
0
160.16

برنامه گروه F

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
- اردن - هنگ کنگ1397/04/30-منامهسالن شماره دو
- امارات - اردن1397/04/31-منامهسالن شماره دو
- هنگ کنگ - امارات1397/05/01-منامهسالن شماره دو

نتایج گروه F

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
-1397/04/30اردن - هنگ کنگ3 - 195 - 95
-1397/04/31امارات - اردن0 - 368 - 79
-1397/05/01هنگ کنگ - امارات3 - 195 - 81

رده بندی گروه F

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1اردن
202
6
616.00
2هنگ کنگ
112
3
441.00
3امارات
022
0
160.16

برنامه گروه G

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
- ازبکستان - نیوزلند1397/05/01-منامهسالن شماره دو
- نیوزلند - هند1397/04/31-منامهسالن شماره دو
- هند - ازبکستان1397/04/30-منامهسالن شماره دو

نتایج گروه G

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
-1397/05/01ازبکستان - نیوزلند0 - 30 - 75
-1397/04/31نیوزلند - هند0 - 360 - 75
-1397/04/30هند - ازبکستان3 - 075 - 0

رده بندی گروه G

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1هند
202
6
60MAX
2نیوزلند
112
3
331.00
3ازبکستان
022
0
060.00

برنامه گروه H

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
- مالدیو - مالزی1397/04/30-منامهسالن شماره دو
- مالزی - ماکائو1397/05/01-منامهسالن شماره دو
- ماکائو - مالدیو1397/04/31-منامهسالن شماره دو

نتایج گروه H

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
-1397/04/30مالدیو - مالزی0 - 338 - 75
-1397/05/01مالزی - ماکائو2 - 3114 - 113
-1397/04/31ماکائو - مالدیو3 - 075 - 28

رده بندی گروه H

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1ماکائو
202
5
623.00
2مالزی
112
4
531.66
3مالدیو
022
0
060.00