قهرمانی جوانان جهان | سال 2021

بین المللیمردانجوانان1400

برنامه A

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 جمهوری چک - مصر1400-7-117:30کالیاریپالاپیرستو
3 تایلند - ایتالیا1400-7-120:30کالیاریپالاپیرستو
9 جمهوری چک - تایلند1400-7-217:30کالیاریپالاپیرستو
11 مصر - ایتالیا1400-7-220:30کالیاریپالاپیرستو
17 مصر - تایلند1400-7-317:30کالیاریپالاپیرستو
19 ایتالیا - جمهوری چک1400-7-320:30کالیاریپالاپیرستو

نتایج A

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11400-7-1جمهوری چک - مصر3 - 1104 - 90
31400-7-1تایلند - ایتالیا0 - 340 - 75
91400-7-2جمهوری چک - تایلند3 - 075 - 47
111400-7-2مصر - ایتالیا0 - 349 - 75
171400-7-3مصر - تایلند1 - 395 - 95
191400-7-3ایتالیا - جمهوری چک3 - 075 - 51

رده بندی A

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1ایتالیا
303
9
90MAX
2جمهوری چک
213
6
641.50
3تایلند
123
3
370.42
4مصر
033
0
290.22

برنامه B

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
4 کوبا - لهستان1400-7-113:30صوفیهلووسکی
8 بلغارستان - بحرین1400-7-119:30صوفیهلووسکی
12 لهستان - بحرین1400-7-213:30صوفیهلووسکی
16 کوبا - بلغارستان1400-7-219:30صوفیهلووسکی
20 بحرین - کوبا1400-7-313:30صوفیهلووسکی
24 لهستان - بلغارستان1400-7-319:30صوفیهلووسکی

نتایج B

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
41400-7-1کوبا - لهستان1 - 379 - 93
81400-7-1بلغارستان - بحرین3 - 075 - 65
121400-7-2لهستان - بحرین3 - 075 - 62
161400-7-2کوبا - بلغارستان0 - 364 - 75
201400-7-3بحرین - کوبا1 - 384 - 94
241400-7-3لهستان - بلغارستان3 - 1102 - 90

رده بندی B

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1لهستان
303
9
924.50
2بلغارستان
213
6
732.33
3کوبا
123
3
470.57
4بحرین
033
0
190.11

برنامه C

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
5 آرژانتین - مراکش1400-7-117:30کاربونیاپالاتزیو دلو اسپورت
7 بلژیک - ایران1400-7-120:30کاربونیاپالاتزیو دلو اسپورت
13 مراکش - بلژیک1400-7-217:30کاربونیاپالاتزیو دلو اسپورت
15 آرژانتین - ایران1400-7-220:30کاربونیاپالاتزیو دلو اسپورت
21 آرژانتین - بلژیک1400-7-317:30کاربونیاپالاتزیو دلو اسپورت
23 ایران - مراکش1400-7-320:30کاربونیاپالاتزیو دلو اسپورت

نتایج C

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
51400-7-1آرژانتین - مراکش3 - 075 - 52
71400-7-1بلژیک - ایران3 - 2117 - 107
131400-7-2مراکش - بلژیک0 - 344 - 75
151400-7-2آرژانتین - ایران3 - 2113 - 106
211400-7-3آرژانتین - بلژیک1 - 381 - 98
231400-7-3ایران - مراکش3 - 075 - 41

رده بندی C

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1بلژیک
303
8
933.00
2آرژانتین
213
5
751.40
3ایران
123
5
761.16
4مراکش
033
0
090.00

برنامه D

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
2 کامرون - کانادا1400-7-110:30صوفیهلووسکی
6 روسیه - برزیل1400-7-116:30صوفیهلووسکی
10 کانادا - برزیل1400-7-210:30صوفیهلووسکی
14 کامرون - روسیه1400-7-216:30صوفیهلووسکی
18 برزیل - کامرون1400-7-310:30صوفیهلووسکی
22 کانادا - روسیه1400-7-316:30صوفیهلووسکی

نتایج D

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
21400-7-1کامرون - کانادا0 - 30 - 75
61400-7-1روسیه - برزیل3 - 2104 - 102
101400-7-2کانادا - برزیل0 - 361 - 75
141400-7-2کامرون - روسیه0 - 30 - 75
181400-7-3برزیل - کامرون3 - 075 - 0
221400-7-3کانادا - روسیه1 - 382 - 96

رده بندی D

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1روسیه
303
8
933.00
2برزیل
213
7
832.66
3کانادا
123
3
460.66
4کامرون
033
0
090.00

برنامه E

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
25 ایتالیا - آرژانتین1400-7-520:30کالیاریپالاپیرستو
27 جمهوری چک - بلژیک1400-7-517:30کالیاریپالاپیرستو
33 بلژیک - آرژانتین1400-7-617:30کالیاریپالاپیرستو
35 ایتالیا - جمهوری چک1400-7-620:30کالیاریپالاپیرستو
41 جمهوری چک - آرژانتین1400-7-717:30کالیاریپالاپیرستو
43 ایتالیا - بلژیک1400-7-720:30کالیاریپالاپیرستو

نتایج E

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
251400-7-5ایتالیا - آرژانتین3 - 076 - 66
271400-7-5جمهوری چک - بلژیک3 - 2101 - 103
331400-7-6بلژیک - آرژانتین1 - 386 - 98
351400-7-6ایتالیا - جمهوری چک3 - 075 - 52
411400-7-7جمهوری چک - آرژانتین2 - 3102 - 109
431400-7-7ایتالیا - بلژیک3 - 077 - 65

رده بندی E

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1ایتالیا
303
9
90MAX
2آرژانتین
213
5
661.00
3جمهوری چک
123
3
580.62
4بلژیک
033
1
390.33

برنامه G

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
29 تایلند - مراکش1400-7-517:30کاربونیاپالاتزیو دلو اسپورت
31 مصر - ایران1400-7-520:30کاربونیاپالاتزیو دلو اسپورت

نتایج G

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
291400-7-5تایلند - مراکش3 - 075 - 49
311400-7-5مصر - ایران0 - 365 - 75

رده بندی G

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1تایلند
101
3
30MAX
2ایران
101
3
30MAX
3مصر
011
0
030.00
4مراکش
011
0
030.00

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط