قهرمانی مردان جهان 2022

بین المللیمردانبزرگساللهستان - اسلوونی2022

برنامه گروه A

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 تونس - پورتوریکو1401/06/0520:00کاتوویسه-
2 اوکراین - صربستان1401/06/0523:00کاتوویسه-
13 صربستان - پورتوریکو1401/06/0720:00کاتوویسه-
14 اوکراین - تونس1401/06/0723:00کاتوویسه-
25 صربستان - تونس1401/06/0920:00کاتوویسه-
26 اوکراین - پورتوریکو1401/06/0923:00کاتوویسه-

نتایج گروه A

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11401/06/05تونس - پورتوریکو3 - 075 - 56
21401/06/05اوکراین - صربستان0 - 367 - 78
131401/06/07صربستان - پورتوریکو3 - 076 - 61
141401/06/07اوکراین - تونس3 - 075 - 55

رده بندی گروه A

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست !
برده باخته نسبت
1صربستان
202
6
60MAX
2اوکراین
112
3
331.00
3تونس
112
3
331.00
4پورتوریکو
022
0
060.00

برنامه گروه B

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
3 برزیل - کوبا1401/06/0413:30لوبلیانا-
4 ژاپن - قطر1401/06/0416:30لوبلیانا-
15 کوبا - قطر1401/06/0613:30لوبلیانا-
16 برزیل - ژاپن1401/06/0616:30لوبلیانا-
27 برزیل - قطر1401/06/0813:30لوبلیانا-
28 ژاپن - کوبا1401/06/0816:30کاتوویسه-

نتایج گروه B

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
31401/06/04برزیل - کوبا3 - 2120 - 107
41401/06/04ژاپن - قطر3 - 075 - 53
151401/06/06کوبا - قطر3 - 197 - 86
161401/06/06برزیل - ژاپن3 - 075 - 55
271401/06/08برزیل - قطر3 - 076 - 60
281401/06/08ژاپن - کوبا3 - 196 - 77

رده بندی گروه B

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست !
برده باخته نسبت
1برزیل
303
8
924.50
2ژاپن
213
6
641.50
3کوبا
123
4
670.85
4قطر
033
0
190.11

برنامه گروه C

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
5 آمریکا - مکزیک1401/06/0420:00کاتوویسه-
6 لهستان - بلغارستان1401/06/0423:00کاتوویسه-
17 آمریکا - بلغارستان1401/06/0620:00کاتوویسه-
18 لهستان - مکزیک1401/06/0623:00کاتوویسه-
29 مکزیک - بلغارستان1401/06/0820:00کاتوویسه-
30 لهستان - آمریکا1401/06/0823:00کاتوویسه-

نتایج گروه C

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
51401/06/04آمریکا - مکزیک3 - 075 - 50
61401/06/04لهستان - بلغارستان3 - 075 - 52
171401/06/06آمریکا - بلغارستان3 - 076 - 67
181401/06/06لهستان - مکزیک3 - 075 - 50
291401/06/08مکزیک - بلغارستان3 - 2111 - 109
301401/06/08لهستان - آمریکا3 - 198 - 86

رده بندی گروه C

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست !
برده باخته نسبت
1لهستان
303
9
919.00
2آمریکا
213
6
732.33
3مکزیک
123
2
380.37
4بلغارستان
033
1
290.22

برنامه گروه D

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
7 فرانسه - آلمان1401/06/0420:00لوبلیانا-
8 اسلوونی - کامرون1401/06/0423:00لوبلیانا-
19 آلمان - کامرون1401/06/0620:00لوبلیانا-
20 فرانسه - اسلوونی1401/06/0623:00لوبلیانا-
31 فرانسه - کامرون1401/06/0820:00لوبلیانا-
32 اسلوونی - آلمان1401/06/0823:00لوبلیانا-

نتایج گروه D

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
71401/06/04فرانسه - آلمان3 - 079 - 72
81401/06/04اسلوونی - کامرون3 - 075 - 63
191401/06/06آلمان - کامرون3 - 080 - 61
201401/06/06فرانسه - اسلوونی3 - 2119 - 110
311401/06/08فرانسه - کامرون3 - 075 - 60
321401/06/08اسلوونی - آلمان3 - 075 - 55

رده بندی گروه D

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست !
برده باخته نسبت
1فرانسه
303
8
924.50
2اسلوونی
213
7
832.66
3آلمان
123
3
360.50
4کامرون
033
0
090.00

برنامه گروه E

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
9 ترکیه - چین1401/06/0513:30لوبلیانا-
10 ایتالیا - کانادا1401/06/0523:45لوبلیانا-
21 کانادا - چین1401/06/0713:30لوبلیانا-
22 ایتالیا - ترکیه1401/06/0723:45لوبلیانا-
33 کانادا - ترکیه1401/06/0916:30لوبلیانا-
34 ایتالیا - چین1401/06/0923:45لوبلیانا-

نتایج گروه E

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
91401/06/05ترکیه - چین3 - 075 - 48
101401/06/05ایتالیا - کانادا3 - 089 - 68
211401/06/07کانادا - چین3 - 075 - 67
221401/06/07ایتالیا - ترکیه3 - 075 - 60
331401/06/09کانادا - ترکیه0 - 363 - 75
341401/06/09ایتالیا - چین3 - 075 - 38

رده بندی گروه E

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست !
برده باخته نسبت
1ایتالیا
303
9
90MAX
2ترکیه
213
6
632.00
3کانادا
123
3
360.50
4چین
033
0
090.00

برنامه گروه F

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
11 هلند - مصر1401/06/0516:30لوبلیانا-
12 آرژانتین - ایران1401/06/0520:00لوبلیانا-
23 آرژانتین - هلند1401/06/0716:30لوبلیانا-
24 ایران - مصر1401/06/0720:00لوبلیانا-
35 آرژانتین - مصر1401/06/0913:30لوبلیانا-
36 ایران - هلند1401/06/0920:00لوبلیانا-

نتایج گروه F

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
111401/06/05هلند - مصر3 - 075 - 55
121401/06/05آرژانتین - ایران2 - 3124 - 130
231401/06/07آرژانتین - هلند0 - 00 - 0
241401/06/07ایران - مصر3 - 198 - 82
351401/06/09آرژانتین - مصر3 - 2117 - 102
361401/06/09ایران - هلند1 - 385 - 96

رده بندی گروه F

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست !
برده باخته نسبت
1هلند
213
6
616.00
2ایران
213
5
761.16
3آرژانتین
213
3
551.00
4مصر
033
1
390.33

برنامه مرحله حذفی

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
37 اسلوونی - آلمان1401/06/1220:00لوبلیانا-
38 ایتالیا - کوبا1401/06/1223:30لوبلیانا-
39 آمریکا - ترکیه1401/06/1320:00کاتوویسه-
40 لهستان - تونس1401/06/1323:30کاتوویسه-
41 هلند - اوکراین1401/06/1420:00لوبلیانا-
42 فرانسه - ژاپن1401/06/1423:30لوبلیانا-
43 صربستان - آرژانتین1401/06/1520:00کاتوویسه-
44 برزیل - ایران1401/06/1523:30کاتوویسه-
45 ایتالیا - فرانسه1401/06/1620:00لوبلیانا-
46 اسلوونی - اوکراین1401/06/1623:30لوبلیانا-
47 آرژانتین - برزیل1401/06/1720:00کاتوویسه-
48 لهستان - آمریکا1401/06/1723:30کاتوویسه-
49 لهستان - برزیل1401/06/1920:30کاتوویسه-
50 ایتالیا - اسلوونی1401/06/1923:30کاتوویسه-

در حال تکمیل اطلاعات.

در حال تکمیل اطلاعات.

معرفی تیم ها و بازیکنان

ردیفنام تیممربی
1تونس
2پورتوریکو
3اوکراین
4صربستان
5برزیل
6کوبا
7ژاپن
8قطر
9آمریکا
10مکزیک
11لهستان
12بلغارستان
13فرانسه
14آلمان
15اسلوونی
16کامرون
17ترکیه
18چین
19ایتالیا
20کانادا
21هلند
22مصر
23آرژانتین
24ایران

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط