قهرمانی بانوان آسیا | سال 2017 | فیلیپین

داخلیزنانبزرگسالفیلیپین2017

برنامه دور مقدماتی قهرمانی بانوان آسیا

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
01 کره جنوبی - نیوزلند1396/05/1817:00مانیل-
02 چین تایپه - ایران1396/05/1817:00مانیل-
03 تایلند - مالدیو1396/05/1819:30مانیل-
04 ژاپن - استرالیا1396/05/1819:30مانیل-
05 هنگ کنگ - فیلیپین1396/02/1822:30مانیل-
06 ویتنام - سریلانکا1396/05/1822:30مانیل-
07 چین - ژاپن1396/05/1917:00مانیل-
08 مالدیو - چین تایپه1396/05/1917:00مانیل-
09 تایلند - ایران1396/05/1919:30مانیل-
10 کره جنوبی - سریلانکا1396/05/1919:30مانیل-
11 قزاقستان - هنگ کنگ1396/05/1922:00مانیل-
12 نیوزلند - ویتنام1396/05/1922:00مانیل-
13 کره جنوبی - ویتنام1396/05/2017:00مانیل-
14 ایران - مالدیو1396/05/2017:00مانیل-
15 تایلند - چین تایپه1396/05/2019:30مانیل-
16 استرالیا - چین1396/05/2019:30مانیل-
17 فیلیپین - قزاقستان1396/05/2022:00مانیل-
18 سریلانکا - نیوزلند1396/05/2022:00مانیل-

نتایج دور مقدماتی قهرمانی بانوان آسیا

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
011396/05/18کره جنوبی - نیوزلند3 - 075 - 47
021396/05/18چین تایپه - ایران3 - 1100 - 79
031396/05/18تایلند - مالدیو3 - 075 - 26
041396/05/18ژاپن - استرالیا3 - 075 - 41
051396/02/18هنگ کنگ - فیلیپین0 - 354 - 75
061396/05/18ویتنام - سریلانکا3 - 075 - 43
071396/05/19چین - ژاپن0 - 355 - 76
081396/05/19مالدیو - چین تایپه0 - 327 - 75
091396/05/19تایلند - ایران3 - 075 - 46
101396/05/19کره جنوبی - سریلانکا3 - 075 - 44
111396/05/19قزاقستان - هنگ کنگ3 - 075 - 44
121396/05/19نیوزلند - ویتنام0 - 331 - 75
131396/05/20کره جنوبی - ویتنام3 - 192 - 89
141396/05/20ایران - مالدیو3 - 075 - 31
151396/05/20تایلند - چین تایپه3 - 076 - 53
161396/05/20استرالیا - چین0 - 330 - 75
171396/05/20فیلیپین - قزاقستان0 - 362 - 75
181396/05/20سریلانکا - نیوزلند1 - 385 - 95

در حال تکمیل اطلاعات.

برنامه مرحله دوم قهرمانی بانوان آسیا

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
19 هنگ کنگ - سریلانکا1396/05/2314:30مانیل-
20 استرالیا - مالدیو1396/05/2317:00مانیل-
21 قزاقستان - ویتنام1396/05/2314:30مانیل-
22 ژاپن - چین تایپه1396/05/2317:00مانیل-
23 تایلند - چین1396/05/2319:30مانیل-
24 کره جنوبی - فیلیپین1396/05/2322:00مانیل-
25 استرالیا - ایران1396/05/2414:30مانیل-
26 هنگ کنگ - نیوزلند1396/05/2417:00مانیل-
27 چین - چین تایپه1396/05/2414:30مانیل-
28 قزاقستان - کره جنوبی1396/05/2417:00مانیل-
29 ژاپن - تایلند1396/05/2419:30مانیل-
30 فیلیپین - ویتنام1396/05/2422:00مانیل-

نتایج مرحله دوم قهرمانی بانوان آسیا

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
191396/05/23هنگ کنگ - سریلانکا2 - 3101 - 103
201396/05/23استرالیا - مالدیو3 - 075 - 33
211396/05/23قزاقستان - ویتنام3 - 196 - 90
221396/05/23ژاپن - چین تایپه3 - 075 - 55
231396/05/23تایلند - چین3 - 2110 - 98
241396/05/23کره جنوبی - فیلیپین3 - 075 - 53
251396/05/24استرالیا - ایران3 - 198 - 89
261396/05/24هنگ کنگ - نیوزلند3 - 075 - 48
271396/05/24چین - چین تایپه3 - 2104 - 104
281396/05/24قزاقستان - کره جنوبی0 - 355 - 76
291396/05/24ژاپن - تایلند3 - 198 - 91
301396/05/24فیلیپین - ویتنام3 - 195 - 97

در حال تکمیل اطلاعات.

برنامه مرحله یک چهارم نهایی قهرمانی بانوان آسیا

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
31 سریلانکا - مالدیو1396/05/2614:30مانیل-
32 هنگ کنگ - ایران1396/05/2617:00مانیل-
33 استرالیا - نیوزلند1396/05/2619:30مانیل-
34 کره جنوبی - چین تایپه1396/05/2617:00مانیل-
35 ژاپن - ویتنام1396/05/2619:30مانیل-
36 قزاقستان - چین1396/05/2614:30مانیل-
37 تایلند - فیلیپین1396/05/2622:00مانیل-

نتایج مرحله یک چهارم نهایی قهرمانی بانوان آسیا

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
311396/05/26سریلانکا - مالدیو3 - 075 - 56
321396/05/26هنگ کنگ - ایران1 - 377 - 96
331396/05/26استرالیا - نیوزلند3 - 075 - 48
341396/05/26کره جنوبی - چین تایپه3 - 078 - 57
351396/05/26ژاپن - ویتنام3 - 075 - 59
361396/05/26قزاقستان - چین0 - 371 - 84
371396/05/26تایلند - فیلیپین3 - 075 - 55

در حال تکمیل اطلاعات.

برنامه مرحله نیمه نهایی قهرمانی بانوان آسیا

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
38 هنگ کنگ - نیوزلند1396/05/2714:30مانیل-
39 ایران - استرالیا1396/05/2717:00مانیل-
40 ویتنام - قزاقستان1396/05/2714:30مانیل-
41 چین تایپه - فیلیپین1396/05/2717:00مانیل-
42 ژاپن - چین1396/05/2719:30مانیل-
43 کره جنوبی - تایلند1396/05/2722:00مانیل-

نتایج مرحله نیمه نهایی قهرمانی بانوان آسیا

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
381396/05/27هنگ کنگ - نیوزلند3 - 075 - 46
391396/05/27ایران - استرالیا3 - 2104 - 100
401396/05/27ویتنام - قزاقستان3 - 2106 - 95
411396/05/27چین تایپه - فیلیپین3 - 075 - 58
421396/05/27ژاپن - چین3 - 075 - 53
431396/05/27کره جنوبی - تایلند0 - 361 - 75

در حال تکمیل اطلاعات.

برنامه مرحله نهایی قهرنانی بانوان آسیا

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
44 قزاقستان - فیلیپین1396/05/2814:30مانیل-
45 ویتنام - چین تایپه1396/05/2817:00مانیل-
46 چین - کره جنوبی1396/05/2819:30مانیل-
47 ژاپن - تایلند1396/05/2822:00مانیل-

نتایج مرحله نهایی قهرنانی بانوان آسیا

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
441396/05/28قزاقستان - فیلیپین3 - 2107 - 89
451396/05/28ویتنام - چین تایپه3 - 075 - 68
461396/05/28چین - کره جنوبی0 - 349 - 75
471396/05/28ژاپن - تایلند3 - 2111 - 92

در حال تکمیل اطلاعات.

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط

رده بندی نهایی