قهرمانی باشگاه‌های زنان آسیا | سال 2017 | قزاقستان

بین المللیزنانبزرگسالقزاقستان2017

برنامه قهرمانی باشگاه‌های زنان آسیا

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
01 ژاپن - فیلیپین1396/03/0409:00اوسکمن گورسک-
02 تایلند - ایران1396/03/0411:30اوسکمن گورسک-
03 چین - ویتنام1396/03/0414:00اوسکمن گورسک-
04 قزاقستان - چین تایپه1396/03/0417:30اوسکمن گورسک-
05 فیلیپین - ویتنام1396/03/0510:00اوسکمن گورسک-
06 چین تایپه - ایران1396/03/0513:30اوسکمن گورسک-
07 ژاپن - چین1396/03/0515:00اوسکمن گورسک-
08 قزاقستان - تایلند1396/03/0517:30اوسکمن گورسک-
09 چین - فیلیپین1396/03/0610:00اوسکمن گورسک-
10 تایلند - چین تایپه1396/03/0612:30اوسکمن گورسک-
11 ویتنام - چین تایپه1396/03/0615:00اوسکمن گورسک-
12 ایران - قزاقستان1396/03/0617:30اوسکمن گورسک-
13 تایلند - فیلیپین1396/03/0813:30اوسکمن گورسک-
14 ژاپن - چین تایپه1396/03/0810:00اوسکمن گورسک-
15 قزاقستان - ویتنام1396/03/0817:30اوسکمن گورسک-
16 چین - ایران1396/03/0815:00اوسکمن گورسک-
17 چین تایپه - ویتنام1396/03/0912:30اوسکمن گورسک-
18 فیلیپین - ایران1396/03/0910:00اوسکمن گورسک-
19 تایلند - چین1396/03/0915:00اوسکمن گورسک-
20 ژاپن - قزاقستان1396/03/0917:30اوسکمن گورسک-
21 ویتنام - فیلیپین1396/03/1008:00اوسکمن گورسک-
22 چین تایپه - ایران1396/03/1010:30اوسکمن گورسک-
23 چین - قزاقستان1396/03/1013:00اوسکمن گورسک-
24 تایلند - ژاپن1396/03/1015:30اوسکمن گورسک-

نتایج قهرمانی باشگاه‌های زنان آسیا

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
011396/03/04ژاپن - فیلیپین3 - 075 - 41
021396/03/04تایلند - ایران3 - 197 - 91
031396/03/04چین - ویتنام3 - 075 - 52
041396/03/04قزاقستان - چین تایپه3 - 2103 - 102
051396/03/05فیلیپین - ویتنام1 - 380 - 92
061396/03/05چین تایپه - ایران1 - 390 - 93
071396/03/05ژاپن - چین3 - 189 - 86
081396/03/05قزاقستان - تایلند2 - 399 - 103
091396/03/06چین - فیلیپین3 - 075 - 27
101396/03/06تایلند - چین تایپه3 - 197 - 78
111396/03/06ویتنام - چین تایپه0 - 347 - 75
121396/03/06ایران - قزاقستان0 - 353 - 75
131396/03/08تایلند - فیلیپین3 - 195 - 82
141396/03/08ژاپن - چین تایپه3 - 190 - 76
151396/03/08قزاقستان - ویتنام3 - 075 - 55
161396/03/08چین - ایران3 - 075 - 42
171396/03/09چین تایپه - ویتنام3 - 075 - 57
181396/03/09فیلیپین - ایران0 - 367 - 79
191396/03/09تایلند - چین3 - 199 - 94
201396/03/09ژاپن - قزاقستان3 - 2106 - 102
211396/03/10ویتنام - فیلیپین3 - 075 - 46
221396/03/10چین تایپه - ایران3 - 193 - 77
231396/03/10چین - قزاقستان3 - 195 - 89
241396/03/10تایلند - ژاپن3 - 198 - 76

رده بندی قهرمانی باشگاه‌های زنان آسیا

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1تایلند
606
17
1872.57
2چین
426
12
1472.00
3ژاپن
415
11
1371.85
4قزاقستان
336
10
14111.27
5چین تایپه
347
10
14131.07
6ایران
246
6
8130.61
7ویتنام
246
6
6130.46
8فیلیپین
066
0
2180.11

اخبار مرتبط

رده بندی نهایی