جوانان دختر قهرمانی آسیا 2022

بین المللیزنانجوانان

برنامه گروه 1

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
3 ایران - تایلند1401/04/1316:30نور سلطان - قزاقستانسالن 1
6 کره جنوبی - تایلند1401/04/1413:30نور سلطان - قزاقستانسالن 1
7 قزاقستان - ایران1401/04/1416:00نور سلطان - قزاقستانسالن 1
10 کره جنوبی - قزاقستان1401/04/1516:00نور سلطان - قزاقستانسالن 1
13 تایلند - قزاقستان1401/04/1616:00نور سلطان - قزاقستانسالن 1
14 ایران - کره جنوبی1401/04/1808:30نور سلطان - قزاقستانسالن 1

نتایج گروه 1

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
31401/04/13ایران - تایلند0 - 353 - 75
61401/04/14کره جنوبی - تایلند3 - 2113 - 98
71401/04/14قزاقستان - ایران0 - 360 - 75
101401/04/15کره جنوبی - قزاقستان3 - 075 - 54
131401/04/16تایلند - قزاقستان3 - 075 - 53
141401/04/18ایران - کره جنوبی0 - 355 - 75

رده بندی گروه 1

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست !
برده باخته نسبت
1کره جنوبی
303
8
924.50
2تایلند
213
7
832.66
3ایران
123
3
360.50
4قزاقستان
033
0
090.00

برنامه گروه 2

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 چین - ازبکستان1401/04/1311:00نور سلطان - قزاقستانسالن 1
2 هند - چین تایپه1401/04/1313:30نور سلطان - قزاقستانسالن 1
4 ژاپن - چین تایپه1401/04/1408:30نور سلطان - قزاقستانسالن 1
5 چین - هند1401/04/1411:00نور سلطان - قزاقستانسالن 1
8 ازبکستان - هند1401/04/1508:30نور سلطان - قزاقستانسالن 1
9 ژاپن - چین1401/04/1513:30نور سلطان - قزاقستانسالن 1
11 ازبکستان - ژاپن1401/04/1608:30نور سلطان - قزاقستانسالن 1
12 چین تایپه - چین1401/04/1613:30نور سلطان - قزاقستانسالن 1
15 چین تایپه - ازبکستان1401/04/1811:00نور سلطان - قزاقستانسالن 1
16 هند - ژاپن1401/04/1816:00نور سلطان - قزاقستانسالن 1

نتایج گروه 2

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11401/04/13چین - ازبکستان3 - 075 - 19
21401/04/13هند - چین تایپه0 - 338 - 75
41401/04/14ژاپن - چین تایپه3 - 075 - 56
51401/04/14چین - هند3 - 075 - 40
81401/04/15ازبکستان - هند0 - 346 - 75
91401/04/15ژاپن - چین0 - 357 - 75
111401/04/16ازبکستان - ژاپن0 - 339 - 75
121401/04/16چین تایپه - چین1 - 371 - 97
151401/04/18چین تایپه - ازبکستان3 - 075 - 29
161401/04/18هند - ژاپن0 - 343 - 75

رده بندی گروه 2

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست !
برده باخته نسبت
1چین
404
12
12112.00
2ژاپن
314
9
933.00
3چین تایپه
224
6
761.16
4هند
134
3
390.33
5ازبکستان
044
0
0120.00

برنامه مرحله حذفی

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
17 ایران - هند1401/04/1908:30نور سلطان - قزاقستانسالن 1
18 چین تایپه - قزاقستان1401/04/1911:00نور سلطان - قزاقستانسالن 1
19 کره جنوبی - ژاپن1401/04/1913:30نور سلطان - قزاقستانسالن 1
20 چین - تایلند1401/04/1916:00نور سلطان - قزاقستانسالن 1
21 هند - قزاقستان1401/03/2008:30نور سلطان - قزاقستانسالن 1
22 ایران - چین تایپه1401/04/2011:00نور سلطان - قزاقستانسالن 1
23 کره جنوبی - تایلند1401/04/2013:30نور سلطان - قزاقستانسالن 1
24 ژاپن - چین1401/04/2016:00نور سلطان - قزاقستانسالن 1

نتایج مرحله حذفی

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
171401/04/19ایران - هند3 - 198 - 85
181401/04/19چین تایپه - قزاقستان3 - 075 - 52
191401/04/19کره جنوبی - ژاپن0 - 348 - 75
201401/04/19چین - تایلند3 - 075 - 45

در حال تکمیل اطلاعات.

معرفی تیم ها و بازیکنان

ردیفنام تیممربی
1ایران
2قزاقستان
3ژاپن
4تایلند
5چین
6کره جنوبی
7چین تایپه
8هند
9ازبکستان

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط

رده‌بندی نهایی