تور جهانی والیبال ساحلی | سال 95 | جزیره کیش

داخلیمردانبزرگسالایران

برنامه جدول مقدمانی

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 سوئیس(هیدریچ/کیسلینگ) - ایران(امیری/صادقی)95/11/2712:30کیش
2 مجارستان(سووز/مزلنیی) - روسیه(دایانوف/بوگاتوف)95/11/2710:00کیش
3 هلند(بلوم/پنینگا) - آمریکا(روبرت/لورنز)95/11/2811:40کیش
4 ایتالیا(موندوزی/گالی) - روسیه(سلوولپ/ولیچکو)95/11/2712:30کیش
5 استرالیا(دورانت/شوبرت) - ایران(نائینی/خواجه)95/11/2711:40کیش
6 هلند(بوتو/استیننر) - فرانسه(لوئیزو/گوتیررات)95/11/2710:00کیش
7 آلمان(هولر/وینتر) - اتریش(کونرت/درسلر)95/11/2710:50کیش
8 ایران(شوشتری زاده/توکلی) - اتریش(هاپفر/هورل)95/11/2710:50کیش-

نتایج جدول مقدمانی

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
195/11/27سوئیس(هیدریچ/کیسلینگ) - ایران(امیری/صادقی)2 - 042 - 36
295/11/27مجارستان(سووز/مزلنیی) - روسیه(دایانوف/بوگاتوف)0 - 227 - 42
395/11/28هلند(بلوم/پنینگا) - آمریکا(روبرت/لورنز)2 - 154 - 53
495/11/27ایتالیا(موندوزی/گالی) - روسیه(سلوولپ/ولیچکو)0 - 218 - 42
595/11/27استرالیا(دورانت/شوبرت) - ایران(نائینی/خواجه)2 - 157 - 46
695/11/27هلند(بوتو/استیننر) - فرانسه(لوئیزو/گوتیررات)0 - 234 - 42
795/11/27آلمان(هولر/وینتر) - اتریش(کونرت/درسلر)2 - 154 - 46
895/11/27ایران(شوشتری زاده/توکلی) - اتریش(هاپفر/هورل)0 - 234 - 42

در حال تکمیل اطلاعات.

برنامه جدول اصلی

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 لهستان(کانتور/لوزیاک) - اتریش(اشنتزر/مولنر)95/11/2816:00کیش-
2 فرانسه(لوئیزو/گوتیررات) - اتریش(وینتر/سیدل)95/11/2813"30کیش-
3 فرانسه(کرو/آیی) - سوئیس(گرسون/زندبرگن)95/11/2813:30کیش-
4 استرالیا(دورانت/شوبرت) - ایران(رئوفی/سالمی)95/11/2816:00کیش-
5 بلژیک(کوئکلرون/ون وال) - استونی(نولواک/تیسار)95/11/2814:20کیش-
6 جمهوری چک(پروسیک/شواینر) - آلمان(اردمان/دالینگر)95/11/2814:20کیش-
7 فرانسه(تیرسی/دی کلانتوماسو) - ایران(سلاق/میرزاعلی)95/11/2815:10کیش-
8 ایران(امیری/صادقی) - روسیه(استویانوفسکی/یارزوت کین)95/11/2810:40کیش-
9 آلمان(بوکرمن/فلوگن) - روسیه(دایانوف/بوگاتوف)95/11/2815:10کیش
10 هلند(بوتو/استیننر) - اکراین(بابیچ/گوردیف)95/11/2811:30کیش-
11 آلمان(شومن/تول) - ایران(پورعسگری/وکیلی)95/11/2811:30کیش-
12 اتریش(هاپفر/هورل) - اتریش(کونرت/درسلر)95/11/2810:40کیش-
13 قطر(جفرسون/شریف) - جمهوری چک(تیچی/ویس)95/11/2809:50کیش-
14 روسیه(سیوولپ/ولیچکو) - آمریکا(مایر/دورتی)95/11/2809:50کیش-
15 سوئیس(بیلر/کراتیگر) - انگلیس(اسمیت/شیف)95/11/2809:00کیش-
16 آلمان(هولر/وینتر) - روسیه(لیامین/کرازیلنیکوف)95/11/2809:00کیش-

نتایج جدول اصلی

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
195/11/28لهستان(کانتور/لوزیاک) - اتریش(اشنتزر/مولنر)2 - 042 - 35
295/11/28فرانسه(لوئیزو/گوتیررات) - اتریش(وینتر/سیدل)2 - 158 - 54
395/11/28فرانسه(کرو/آیی) - سوئیس(گرسون/زندبرگن)0 - 241 - 50
495/11/28استرالیا(دورانت/شوبرت) - ایران(رئوفی/سالمی)2 - 158 - 56
595/11/28بلژیک(کوئکلرون/ون وال) - استونی(نولواک/تیسار)2 - 042 - 26
695/11/28جمهوری چک(پروسیک/شواینر) - آلمان(اردمان/دالینگر)0 - 233 - 42
795/11/28فرانسه(تیرسی/دی کلانتوماسو) - ایران(سلاق/میرزاعلی)2 - 042 - 29
895/11/28ایران(امیری/صادقی) - روسیه(استویانوفسکی/یارزوت کین)0 - 224 - 42
995/11/28آلمان(بوکرمن/فلوگن) - روسیه(دایانوف/بوگاتوف)2 - 042 - 24
1095/11/28هلند(بوتو/استیننر) - اکراین(بابیچ/گوردیف)1 - 240 - 51
1195/11/28آلمان(شومن/تول) - ایران(پورعسگری/وکیلی)2 - 160 - 56
1295/11/28اتریش(هاپفر/هورل) - اتریش(کونرت/درسلر)2 - 043 - 38
1395/11/28قطر(جفرسون/شریف) - جمهوری چک(تیچی/ویس)2 - 042 - 35
1495/11/28روسیه(سیوولپ/ولیچکو) - آمریکا(مایر/دورتی)2 - 042 - 35
1595/11/28سوئیس(بیلر/کراتیگر) - انگلیس(اسمیت/شیف)2 - 042 - 31
1695/11/28آلمان(هولر/وینتر) - روسیه(لیامین/کرازیلنیکوف)0 - 227 - 42

در حال تکمیل اطلاعات.

برنامه مرحله دوم جدول اصلی

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
17 لهستان(کانتور/لوزیاک) - فرانسه(لوئیزو/گوتیررات)95/11/2909:50کیش-
18 سوئیس(گرسون/زندبرگن) - استرالیا(دورانت/شوبرت)95/11/2909:50کیش-
19 بلژیک(کوئکلرون/ون وال) - آلمان(اردمان/دالینگر)95/11/2910:40کیش-
20 فرانسه(تیرسی/دی کلانتوماسو) - روسیه(استویانوفسکی/یارزوت کین)95/11/2910:40کیش-
21 آلمان(بوکرمن/فلوگن) - اکراین(بابیچ/گوردیف)95/11/2911:30کیش-
22 آلمان(شومن/تول) - اتریش(هاپفر/هورل)95/11/2911:30کیش-
23 قطر(جفرسون/شریف) - روسیه(سیوولپ/ولیچکو)95/11/2909:00کیش-
24 سوئیس(بیلر/کراتیگر) - روسیه(لیامین/کرازیلنیکوف)95/11/2909:00کیش-

نتایج مرحله دوم جدول اصلی

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
1795/11/29لهستان(کانتور/لوزیاک) - فرانسه(لوئیزو/گوتیررات)2 - 042 - 36
1895/11/29سوئیس(گرسون/زندبرگن) - استرالیا(دورانت/شوبرت)1 - 245 - 43
1995/11/29بلژیک(کوئکلرون/ون وال) - آلمان(اردمان/دالینگر)2 - 042 - 29
2095/11/29فرانسه(تیرسی/دی کلانتوماسو) - روسیه(استویانوفسکی/یارزوت کین)1 - 245 - 53
2195/11/29آلمان(بوکرمن/فلوگن) - اکراین(بابیچ/گوردیف)2 - 042 - 38
2295/11/29آلمان(شومن/تول) - اتریش(هاپفر/هورل)2 - 042 - 34
2395/11/29قطر(جفرسون/شریف) - روسیه(سیوولپ/ولیچکو)1 - 248 - 54
2495/11/29سوئیس(بیلر/کراتیگر) - روسیه(لیامین/کرازیلنیکوف)0 - 229 - 42

در حال تکمیل اطلاعات.

برنامه مرحله یک چهارم نهایی

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
25 لهستان(کانتور/لوزیاک) - استرالیا(دورانت/شوبرت)95/11/2912:30کیش-
26 بلژیک(کوئکلرون/ون وال) - روسیه(استویانوفسکی/یارزوت کین)95/11/2915:00کیش-
27 آلمان(بوکرمن/فلوگن) - آلمان(شومن/تول)95/11/2916کیش-
28 روسیه(سیوولپ/ولیچکو) - روسیه(لیامین/کرازیلنیکوف)95/11/2912:20کیش-

نتایج مرحله یک چهارم نهایی

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
2595/11/29لهستان(کانتور/لوزیاک) - استرالیا(دورانت/شوبرت)2 - 042 - 22
2695/11/29بلژیک(کوئکلرون/ون وال) - روسیه(استویانوفسکی/یارزوت کین)1 - 246 - 54
2795/11/29آلمان(بوکرمن/فلوگن) - آلمان(شومن/تول)1 - 252 - 48
2895/11/29روسیه(سیوولپ/ولیچکو) - روسیه(لیامین/کرازیلنیکوف)1 - 252 - 60

رده بندی مرحله یک چهارم نهایی

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1لهستان(کانتور/لوزیاک)
101
0
20MAX
2روسیه(استویانوفسکی/یارزوت کین)
101
0
212.00
3روسیه(لیامین/کرازیلنیکوف)
101
0
212.00
4آلمان(شومن/تول)
101
0
212.00
5آلمان(بوکرمن/فلوگن)
011
0
120.50
6روسیه(سیوولپ/ولیچکو)
011
0
120.50
7بلژیک(کوئکلرون/ون وال)
011
0
120.50
8استرالیا(دورانت/شوبرت)
011
0
020.00

برنامه مرحله نیمه نهایی

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
29 لهستان(کانتور/لوزیاک) - روسیه(استویانوفسکی/یارزوت کین)95/11/3012:00کیش-
30 آلمان(شومن/تول) - روسیه(لیامین/کرازیلنیکوف)95/11/3011:00کیش-

نتایج مرحله نیمه نهایی

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
2995/11/30لهستان(کانتور/لوزیاک) - روسیه(استویانوفسکی/یارزوت کین)2 - 042 - 30
3095/11/30آلمان(شومن/تول) - روسیه(لیامین/کرازیلنیکوف)0 - 234 - 42

رده بندی مرحله نیمه نهایی

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1لهستان(کانتور/لوزیاک)
101
0
20MAX
2روسیه(لیامین/کرازیلنیکوف)
101
0
20MAX
3آلمان(شومن/تول)
011
0
020.00
4روسیه(استویانوفسکی/یارزوت کین)
011
0
020.00

برنامه رده بندی

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
- روسیه(استویانوفسکی/یارزوت کین) - آلمان(شومن/تول)95/11/3015:00کیش-

نتایج رده بندی

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
-95/11/30روسیه(استویانوفسکی/یارزوت کین) - آلمان(شومن/تول)2 - 149 - 45

رده بندی رده بندی

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1روسیه(استویانوفسکی/یارزوت کین)
101
0
212.00
2آلمان(شومن/تول)
011
0
120.50

برنامه فینال

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
32 لهستان(کانتور/لوزیاک) - روسیه(لیامین/کرازیلنیکوف)95/11/3015کیش-

نتایج فینال

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
3295/11/30لهستان(کانتور/لوزیاک) - روسیه(لیامین/کرازیلنیکوف)1 - 140 - 39

رده بندی فینال

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1لهستان(کانتور/لوزیاک)
101
0
111.00
2روسیه(لیامین/کرازیلنیکوف)
011
0
111.00

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط