گنبد 1397/10/12 16:00 داور اول حمید راهجردیان، داور دوم محمد ابراهیم زاده 4000 finished

شهرداری گنبد

3 - 2

عقاب نهاجا

0:31 0:26 0:28 0:26 0:21 132
نتایج زنده 26 - 24 17 - 25 20 - 25 25 - 17 17 - 15 105 - 106