تبریز 97/9/7 16:30 داور اول بهروز جعفری، داور دوم مرتضی علایی finished

شهرداری تبریز

3 - 2

دورنا ارومیه

0:۲۷ 0:26 0:19 0:24 0:15 1:24
نتایج زنده 26 - 24 24 - 26 25 - 19 19 - 25 15 - 8 109 - 102