اراک 1397/8/30 16:00 داور اول مسعود ذوقی، داور دوم حامد آقابراری 1400 finished

شهروند اراک

3 - 0

عقاب نهاجا

0:27 0:32 0:35 0:0 0:0 1:34
نتایج زنده 25 - 19 26 - 24 30 - 28 0 - 0 0 - 0 81 - 71