تورکوئینگ 24 اردیبهشت 95 22:30 به وقت تهران finished

فرانسه

3 - 1

ایران

0: 0:0 0:0 0:0 0: 0:0
نتایج زنده 25 - 19 25 - 27 33 - 31 27 - 25 0 - 0 110 - 102