تهران 1397/8/13 16:00 داور اول راهجردیان، داور دوم عشقدوست 400 finished

عقاب نهاجا

3 - 2

کاله مازندران

0:24 0:28 0:30 0:32 0:18 132
نتایج زنده 19 - 25 25 - 21 23 - 25 25 - 23 15 - 13 107 - 107