تبریز - سالن شهید اقدمی 1396/08/10 16:00 بهروز جعفری 2000 finished

شهرداری تبریز

3 - 1

سارویه ساری

0:0 0: 0:0 0:0 0:0 1:55
نتایج زنده 25 - 19 25 - 21 16 - 25 26 - 24 0 - 0 92 - 89