کاشان - سالن هفت مهر 1396/08/10 16:00 قادر صادقی 300 finished

رعد پدافند کاشان

1 - 3

کاله مازندران

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:53
نتایج زنده 23 - 25 25 - 22 21 - 25 12 - 25 0 - 0 81 - 97