اردکان - آیت الله خاتمی 1396/08/10 16:00 محمد شاهمیری 2000 finished

خاتم اردکان

1 - 3

شهرداری ارومیه

0:22 0:25 0:27 0:32 0:0 1:44
نتایج زنده 12 - 25 25 - 20 22 - 25 22 - 25 0 - 0 81 - 95