تهران - سالن خانه والیبال 1396/08/10 15:00 مسعود ذوقی 700 finished

بانک سرمایه

3 - 1

سایپا تهران

0:24 0:25 0:25 0:27 0:0 1:55
نتایج زنده 25 - 19 20 - 25 25 - 22 25 - 21 0 - 0 95 - 87