تهران - سالن خانه والیبال 1396/08/03 16:00 مسعود قاری 100 finished

شمس

2 - 3

شهرداری تبریز

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 2:25
نتایج زنده 22 - 25 21 - 25 25 - 21 25 - 21 11 - 15 104 - 107