اردکان - آیت الله خاتمی 1396/08/03 17:30 مجید محسنی شوشتری 2000 finished

خاتم اردکان

0 - 3

بانک سرمایه

0:24 0:24 0:26 0:0 0:0 1:24
نتایج زنده 16 - 25 19 - 25 23 - 25 0 - 0 0 - 0 58 - 75