اراک 1397/8/6 16:00 داور اول محمدرضا کاویانی، داور دوم محمد آقائی finished

شهروند اراک

3 - 0

کاله مازندران

0:۲۶ 0:۳۰ 0:۳۰ 0:0 0:0 86
نتایج زنده 25 - 17 25 - 21 25 - 20 0 - 0 0 - 0 75 - 58