ورامین داور اول داود نافعی، داور دوم مرتضی علایی finished

شهرداری ورامین

-

پیام خراسان

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 15 25 - 20 24 - 26 25 - 19 0 - 0 99 - 80