آمل داور اول مرتضی اکرمی، داور دوم علیرضا قریب finished

کاله مازندران

0 - 0

خاتم اردکان

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 27 - 25 25 - 18 21 - 25 25 - 19 0 - 0 98 - 87