اردکان داور اول مسعود ذوقی، داور دوم محمد محبوب عشقدوست finished

خاتم اردکان

2 - 3

کاله مازندران

0:26 0:29 0:30 0:32 0:16 2:13
نتایج زنده 25 - 21 24 - 26 20 - 25 25 - 19 10 - 15 104 - 106