ورامین داور اول کیوان عابدزاده، داور دوم اسماعیل رزقی finished

شهرداری ورامین

0 - 0

کاله مازندران

0:0 0:0 0:0 0: 0:0 0:0
نتایج زنده 24 - 26 25 - 22 25 - 21 21 - 25 15 - 17 110 - 111