تبریز داور اول کیوان عابدزاده، داور دوم حامد آقا براری finished

شهرداری تبریز

0 - 3

پیکان تهران

0:۲۵ 0:۲۱ 0:۲۹ 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 18 - 25 17 - 25 24 - 26 0 - 0 0 - 0 59 - 76