اردکان - آیت الله خاتمی 1396/12/23 16:00 داوود نافعی 3000 finished

خاتم اردکان

1 - 3

بانک سرمایه

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 2:00
نتایج زنده 21 - 25 13 - 25 25 - 22 20 - 25 0 - 0 79 - 97