اردکان - آیت الله خاتمی 1396/11/25 16:00 مرتضی اکرمی 1200 finished

خاتم اردکان

3 - 0

سایپا تهران

0:26 0:30 0:33 0:0 0:0 1:38
نتایج زنده 25 - 20 27 - 25 28 - 26 0 - 0 0 - 0 80 - 71