ورامین داور اول مسعود ذوقی، داور دوم مرتضی علایی finished

شهرداری ورامین

- 0

پیکان تهران

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 21 25 - 23 18 - 25 18 - 25 15 - 11 101 - 105