اردکان 1397/8/6 16:00 داور اول فرهاد شاهمیری، داور دوم اسماعیل ذوقی 2300 finished

خاتم اردکان

3 - 0

پیام خراسان

0:24 0:28 0:25 0:0 0:0 88
نتایج زنده 25 - 21 25 - 21 25 - 20 0 - 0 0 - 0 75 - 62