داور اول مسعود ذوقی ، داور دوم محمدرضا درفش کاویان finished

فولاد سیرجان ایرانیان

3 - 2

کاله مازندران

0:29 0:26 0:30 0:29 0:16 130
نتایج زنده 25 - 23 20 - 25 28 - 30 25 - 23 15 - 13 113 - 114