اردکان - آیت الله خاتمی 1396/10/27 15:30 محمدرضا کاویانی 2000 finished

خاتم اردکان

3 - 0

شهرداری تبریز

0:26 0:32 0:30 0:0 0:0 1:40
نتایج زنده 25 - 21 28 - 26 25 - 23 0 - 0 0 - 0 78 - 70