اردکان 1397/7/25 16:00 داور اول حمید راهجردیان، داور دوم علیرضا قریب finished

خاتم اردکان

1 - 3

شهرداری ورامین

0:26 0:27 0:30 0:30 0:0 113
نتایج زنده 25 - 20 22 - 25 18 - 25 22 - 25 0 - 0 87 - 95