آمل 95/09/21 17 داوران:اکرمی- قریب ,ناظر: صباغ finished

کاله مازندران

3 - 0

هاوش گنبد

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 22 25 - 18 25 - 21 0 - 0 0 - 0 75 - 61