تهران 95/09/21 15:30 داوران: نافعی- علایی ,ناظر: حق بین finished

پارسه تهران

3 - 0

شهرداری اراک

0:00:25 0:00:23 0:00:24 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 23 25 - 23 25 - 22 0 - 0 0 - 0 75 - 68