تبریز 95/09/21 17 داوران: راهجردیان- رزقی ,ناظر:یگانه مجد finished

شهرداری تبریز

0 - 3

سایپا تهران

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 19 - 25 23 - 25 19 - 25 0 - 0 0 - 0 61 - 75