ارومیه 95/09/21 17 داوران: جعفری- پارسه ,ناظر: خوشدل finished

شهرداری ارومیه

3 - 0

سازمان عمران ساری

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 17 25 - 22 27 - 25 0 - 0 0 - 0 77 - 64