اردکان 95/09/21 17 داوران: فیروزی- سرمست ,ناظر: شفقی finished

خاتم اردکان

3 - 1

صالحین ورامین

0:31 0:26 0:26 0:29 0:0 1:52
نتایج زنده 25 - 22 18 - 25 25 - 22 25 - 22 0 - 0 93 - 91