آمل 95/10/08 16 داوران: نافعی- پارسه ,ناظر: حق بین finished

کاله مازندران

1 - 3

شهرداری ارومیه

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 24 - 26 25 - 22 15 - 25 25 - 27 0 - 0 89 - 100