تهران 95/10/08 17 داوران: شاهمیری- صادقی ,ناظر: صباغ finished

پارسه تهران

2 - 3

سازمان عمران ساری

0:00:25 0:00:23 0:00:24 0:00:22 0:00:18 01:52
نتایج زنده 26 - 28 26 - 28 25 - 23 25 - 15 11 - 15 113 - 109