تبریز 95/10/08 16 داوران: عابدزاده- عشق دوست ,ناظر: پورکاشیان finished

شهرداری تبریز

3 - 0

صالحین ورامین

0:25 دقیقه 0:30 دقیقه 0:35 دقیقه 0:0 0:0 1:30
نتایج زنده 25 - 19 25 - 21 25 - 23 0 - 0 0 - 0 75 - 63