اردکان 95/10/08 16 داوران: راهجردیان- علائی ,ناظر: خوشدل finished

خاتم اردکان

0 - 3

پیکان تهران

0:25 0:23 0:22 0:0 0:0 1:10
نتایج زنده 18 - 25 17 - 25 16 - 25 0 - 0 0 - 0 51 - 75