اراک 95/10/08 16 داوران: قریب- پورکاشیان ,ناظر: حسن زاده finished

شهرداری اراک

1 - 3

بانک سرمایه

0:25 0:30 0:۲۵ 0:۲۰ 0:0 ۱:۴۰:۰۰
نتایج زنده 24 - 26 25 - 23 21 - 25 21 - 25 0 - 0 91 - 99