تهران 95/10/08 15 داوران: محسنی- رزقی ,ناظر: شفقی finished

سایپا تهران

3 - 2

هاوش گنبد

0:00:25 0:00:23 0:00:24 0:00:22 0:00:18 0:0
نتایج زنده 23 - 25 25 - 18 20 - 25 25 - 18 16 - 14 109 - 100