تهران 95/10/12 17 داوران: فیروزی- نویدی ,ناظر: یگانه مجد finished

پیکان تهران

3 - 1

پارسه تهران

0:00:25 0:00:23 0:00:24 0:00:22 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 22 25 - 19 26 - 28 25 - 23 0 - 0 101 - 92