ورامین 95/10/12 16 داوران: جعفری- پارسه ,ناظر: صدری finished

صالحین ورامین

1 - 3

شهرداری اراک

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 17 - 25 25 - 16 23 - 25 23 - 25 0 - 0 88 - 91