تهران 95/10/12 15 داوران: اکرمی- علائی ,ناظر: یاوری finished

بانک سرمایه

3 - 0

کاله مازندران

0:00:25 0:00:23 0:00:24 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 20 25 - 22 25 - 18 0 - 0 0 - 0 75 - 60