ساری 95/10/12 16 داوران: کاظمی- پورکاشیان ,ناظر: حسن زاده finished

سازمان عمران ساری

1 - 3

سایپا تهران

0:30 0:30 0:30 0:50 0:0 150
نتایج زنده 20 - 25 25 - 20 15 - 25 33 - 35 0 - 0 93 - 105