ارومیه 95/10/12 16 داوران: شاهمیری- قریب ,ناظر: شفقی finished

شهرداری ارومیه

3 - 0

خاتم اردکان

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 34 - 32 25 - 18 25 - 11 0 - 0 0 - 0 84 - 61