ورامین 95/10/26 16 داوران: راهجردیان- صادقی ،ناظر: حق بین finished

صالحین ورامین

3 - 0

سازمان عمران شهرداری ساری

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 20 25 - 19 25 - 21 0 - 0 0 - 0 75 - 60