ورامین 95/10/29 16 داوران: کاظمی- نافعی ،ناظر: شفقی finished

صالحین ورامین

1 - 3

پیکان تهران

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 22 22 - 25 19 - 25 25 - 18 0 - 0 91 - 90